آهنگ عرب كش، مقدمه اى براى زدودن قبح عرب كشى در ايران

(بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران)

چندى پيش شخصى به نام بهزاد پكس به بهانه مسابقه فوتبال تیم های النصر سعودى و پرسپوليس ايران، آوازى خوانده است در سبك رپ. عنوان اين آهنگ، "عرب كش" است. اين اولين بار نيست كه در ايران به عرب ها توهين مى شود والبته آخرين اش هم نخواهد بود. نود سال است كه ملت عرب در ايران زير بمباران گفتمان سياسى، ادبى و رسانه اى ضد عربى قرار دارد، هم در رژيم شاهنشاهى وهم در رژيم اسلامى.

در قرن گذشته اديبان وانديشوران ناجليل ونابه كارى چون آقاخان كرمانى، صادق هدايت، بزرگ علوى، زرين كوب و امثال آنان زمينه هاى ادبى اين عرب ستيزى را پى ريختند. در عصر ما كسانى چون اسماعيل خوبى، مصطفى بادكوبه اى و محمد رضا عالى پيام ( هالو) مرده خوار اين ميراث نژاد پرستانه اند. در ايران بعد از مشروطيت اساسا كوشيدند بر اساس اساطير، ايران را با مفهوم ضديت با"انيران" تعريف كنند و انيران در نگاه آنان، عرب است و ترك يعنى دو مولفه از مؤلفه هاى جامعه كنونى ايران.

و در اين ميان طبقه متوسط جامعه فارس زبان به ماشين توليد خوراك گفتمان عرب ستيز بدل شده كه گنداب آن دامن طبقات پايين جامعه را نيز آلوده كرده است. ما اين را در رسانه ها، روزنامه ها، كتاب ها، شب شعرها، ورزشگاه ها و ديگر محافل و مكان ها مى بينيم. اكنون جوجه فاشيستى به نام بهزاد پكس در آهنگ عرب كش براى زدودن قبح عرب كشى در ايران مقدمه مى چيند. او بى گمان تنها نيست و از حمايت محافل ناسيوناليست فارس محور - هم در حاكميت و هم در خارج آن - برخوردار است.

پاكسازى جامعه ايران از بيمارى مزمن عرب ستيزى نياز به كار گسترده و جدى دارد اما فورى ترين موضوع، تصويب قوانين ضد نژاد پرستى و عرب ستيزى در ايران است كه البته از اين پارلمان واپسگرا بعيد مى نمايد. اگر كسى يا سازمانى در ايران ادعاى ترقى خواهى و فاشيسم ستيزى دارد و در برابر موج فزاينده عرب ستيزى در اين كشور نيايستد و آن را محكوم نكند از نظر خلق ما، شريك جرم بهزاد پكس و همگنان اش خواهد بود.

ما از توده هاى مردم عرب در اهواز و ديگر شهرهاى استان مى خواهيم از اين مساله بى تفاوت نگذرند زيرا اگر امروز در برابر اين گفتمان صريح ضد عربى نيايستند بايد فردا منتظر تصفيه فيزيكى خود در سرزمين آباء و اجدادى شان باشند. همين شما مردم عرب بوديد كه در ارديبهشت ١٣٦٤ با تظاهرات گسترده خود در اهواز و ديگر شهرهاى استان، سكوت گورستانى ايران را شكستيد و سيد على خامنه اى - رئيس جمهور وقت - را مجبور كرديد تا در نماز جمعه تهران به خاطر توهين روزنامه اطلاعات از پيشگاه شما عذر بخواهد. اكنون نيز بايد عزت و كرامت و قدرت خودرا به رخ عرب ستيزان و فاشيستان نشان دهيد.

بیانیه شماره 25/20/8/2015


جستجو