سند مهم تاریخی در مورد بافت جمعیتی اهواز
اين سند مهم تاریخی بوضوح نشان می دهد که چگونه شرکت طاغوتی کیانپارس با کمک دادگاه فاسد پهلوی زمین های کشاورزان عرب روستای چم اسخیل را به غارت برده و در آن شهرکی برای مهاجران نوین ساختند ....شکایتهای مردم عرب مظلوم جای به کاری نبرده چرا که دست تمام دستگاه های نژاد پرست برای تغییر ترکیب جمعیتی شهر اهواز در یک کاسه بوده است...کیانپارس نشینان بدانند که در زمینی به عیش می پردازند که در زمان دستگاه فاسده شاهنشاهی مردم بدبختی برای این زمین هایشان شکایت نموده ولی کار به جایی نبردند....
متن نامه :
وزارت کشاورزی
اداره کل کشاورزی خوزستان
رای کمسیون تجدید نظر حل اختلاف خوزستان
صورتجلسه شماره 5
در تاریخ 3/9/43 کمسیون تجدید نظر در اجرای مفاد ماده 42 آئین نامه مصوبه سوم مرداد ماه 43 کمسیون خاص ... تشکیل و ضمن رسیدگی بپرونده شرکت کیانپارس نتیجه به شرح زیر می باشد.
در اثر شکایت عده ای از ساکنین قریه چم السخیل که خود را زارع کیان پارس معرفی نموده و شاکی هستند که شرکت کیانپارس نسق زراعی آنان را تصرف و مانع زراعت ایشان میشوند از طرف اداره اصلاحات اراضی( اهواز) رسیدگی و نامه شماره 17547- 6/8/43 صادر و بآنان ابلاغ میشود که شکایت آنان بیمورد بوده و زارع اراضی کیانپارس نیستند ولی از طرف شاکیان رای مزبور مورد اعتراض قرار گرفته و در نتیجه موضوع در صلاحیت رسیدگی کمسیون تجدید نظر در آمده و رسیدگی شروع گردید
.

جستجو