دژخيمان فاشیسم ديني حاکم بر ایران صبح امروز ۲۷ مرداد (۱۷ اوت) سه زنداني سیاسی جوان از هموطنان عرب را در حميديه اهواز به اتهام آخوند ساخته «محاربه و افساد فی الارض» به دار آویخت.
این سه زندانی، قیس عبیداوى، ٢۵ساله ليسانس حقوق، برادر۲۰ ساله اش احمد عبيداوي و پسر عموی آنها سجاد بلاوی(عبیداوی) دانشجوی رشته حقوق، از ابتدای دستگیری در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت شکنجه و فشار قرار داشتند. علاوه بر اعدام اين سه زنداني قضائیه آخوندها برای چهار زنداني سياسي ديگر از هموطنان عرب، احكام 25 تا 35 سال زندان صادر كرده است.
مقاومت ايران ضمن تسليت به خانواده قربانيان از عموم هموطنان بويژه جوانان در سراسر خوزستان ميخواهد به همبستگي و حمايت با خانواده اعدام شدگان و زندانيان قيام كنند.
به اين ترتیب از ابتداي ماه اوت، همزمان با سالگرد قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367، اعدام ۲۹ زنداني سياسي توسط ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران ثبت شده است. در 12 مرداد (2 اوت) 25 زنداني سياسي اهل تسنن بطور دستجمعي اعدام شدند. شمار واقعي اعدام شدگان سياسي از اين بيشتر است.
اين اعدامها ادامه قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 است و مسئولان اين جنايات نيز مسئولان همان قتل عام هستند. مسئولان اجراي فتواي قتل عام خميني و اعضاي كميته مرگ در سال 1367 امروز بالاترين مقامات سياسي و اطلاعاتي و قضايي رژيم آخوندي و مسئولان سركوب و اعدام مي باشند.
مقاومت ايران با تاكيد بر اين حقيقت كه رژيم ايران تنها با سركوب و شكنجه و اعدام قادر به ادامه حكومت است، از جامعه جهاني بويژه شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر ملل متحد و كشورهاي عضو و عموم سازمانهاي مدافع حقوق بشر خواستار محكوميت قاطع موج جديد اعدامهاي سياسي و ارجاع پرونده جنايات رژيم آخوندي بويژه قتل عام 1367 به شوراي امنيت و قرار دادن سركردگان اين رژيم در مقابل عدالت است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27 مرداد 1395(17اوت2016)

جستجو