اين عكسها مربوط به تاريخ 26 أكتوبر 2016 وتخليه میلیونها بشکه نفت در ارضی کشاورزی هور العظيم در منطقه حويزه غرب اهواز است.
بعد از بی مدیریتی در سازمان آب و برق و خشک نمودن رودخانه های استان و هور العظیم حالا نوبت به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی استان رسید .
طبق گزارش رسيده به سازمان حقوق بشر اهواز، مشاهده گردید که شرکت " افق " یکی از شرکتهای فعال در حوضه ی نفت با تشکیل استخرهای بررگ نسبت به تخلیه بازماندهای نفت استخراج شده در اراضی کشاورزی اقدام مى كند.
طبق معمول سازمان محیط زیست و اداره منابع طبیعی غایبان همیشه در صحنه در برابر شرکتهای پردرآمد نفت هستند.
شرکتهای فعال در هور العظيم:
1- شرکت نفت شمال رئیس سابقش آقاى خادمی نماینده فعلی ایذه و باغملك با 3دکل در نقطه صفر مرزی
2- شرکت پدکس وابسته به بیت رهبری 5 دکل شرکت ملی حفاری و شرکت تدبیر انرژی با 5 دکل شرکتهای مشاوره ای وابسته به سپاه پاسداران.
کار حفاظت فیزیکی منطقه نفتي با یک سازمان امنیتی خیلی خیلی مجهز وخاص (يكى از سازمان هاى امنيتي ١٦ گانه فعال در ايران كه نامش علنى نيست) اين سازمان معمولا از اخرین مدل تویوتای دوکابین استفاده مى كند و افراد آن كاملا مسلح هستند.
سازمان حقوق بشر اهواز
1 نوامبر 2016

جستجو