ادامه تبعيض نژادى در استخدام مديران عرب در اهواز
طبق گزارش رسيده به سازمان حقوق بشراهواز
در اقدامى عجيب مدير عامل جديد توسعه نيشكروصنايع جانبى جناب آقاى على رضا كاظمى كه ديروز يكشنبه ٩/آبان/١٣٩٥ معارفه ايشان بود امروز١٠/آبان/١٣٩٥ (گفته مى شود) با دخالت استاندار خوزستان غلامرضا شريعتى لغو حكم شد. قابل ذكر است مدير عامل جديد لغو حكم شده جايگزين آقاى نسيم صادق شده از آن بعنوان امپراطور توسعه نيشكر ياد مى كنند.
مديرعامل جديد لغو حكم شده عرب است و انتصاب ايشان مغاير با سياست هاى اتخاذ شده توسط استاندار خوزستان در انتصاب مديران عمده استانى مى باشد.
گفتى است كه تعداد مديران عرب در استان به 5% هم نميرسد و كليه مديران ارشد و پست هاى مهم و حتى مسؤوليتهاى غير كلام هم به مهاجران غير بومى از استانهاى ديگر واگذار مى شود.
اگر چه اين اندك مديران هم غالبا از بطن عناصر طرفدار نظام گماشته مى شوند و هيچ خدمتى هم به مناطق عرب نشين نميكنند اما باز هم مافياى غير عرب حاكم اجازه ورود آنان را به عرصه قدرت نميدهد.
سازمان حقوق بشر اهواز
١ نوامبر ٢٠١٦

جستجو