کارگران شهرداری فلاحيه ( شادگان) و عبادان (آبادان) براى چندمين بار ، روز شنبه ۲۲ دی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد تجمع کردند.

اين كارگران در تجمعات خود مقابل ساختمان شهرداری این دو شهر خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.

در فلاحيه (شادگان) کارگران معترض به عدم پرداخت حقوق ٨ ماهه خود در بنر اعتراضی نوشتند كه اداره کار شهرستان نسبت به حقوق و مزایای کارگران شهرداری بي تفاوت است.

اين کارگران طی ماه‌های گذشته بارها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان از جمله به اهواز رفتند و مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

اين کارگران ميگويند كه با اين وضعيت برای تامین معیشت‌ خانواده هایشان دچار بحران شده اند.

کارگران قراردادی شهرداری عبادان (آبادان) ميگويند پيمانكاران دستمزد سه ماه گذشته را به آنان پرداخت نكرده اند.

گفتنی است هنوز ۸ تن از کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز که طی اعتراضات این کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه پنج ماه دستگیر شده بودند هنوز در بازداشت هستند.

همچنین مقامات امنیتی اعمال خشونت و شکنجه علیه فعالان کارگری  مانند اسماعیل بخشی از کارگران شرکت نیشکر - هفت تپه - شوش و علی نجاتی و حتی فعالان مدنی که با کارگران  مانند خانم سپیده قلیان که اعلام همبستگی کردند و بازداشت و شکنجه شدند ، را انکار میکنند.

سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن سرکوب جنبش کارگران و اعتراضات و مطالبات آنان ، خواستار فشار بر حکومت ایران جهت احترام حق کارگران در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و پرداخت حقوق و مزایای آنان و همچنین آزادی  فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران و فعالان صنفی می باشد.

سازمان حقوق بشر اهواز

۲۲ دی ۱۳۹۷

12 ژانویه 2019