فرزانه زیلابی- وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه:

مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جایگاه خود را بداند و فراتر از قانون حرف نزند و اساسا در جایگاهی نیست که مجمع نمایندگان یا سندیکا یا هر تشکل آزاد کارگری برگرفته از قانون که در اسناد داخلی و بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است را منحل کند یا با تهدید, دستور جلوگیری از برگزاری انتخابات را صادر کند.لازم به ذکر است که ضمانت اجرا و مجازات تخلف از این حق قانونی در ماده ۱۷۸ قانون کار از قرار حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز پیش بینی شده است.

سندیکا و مجمع نمایندگان کارگران هر دو دارای وجاهت و اعتبار مسلم قانونی هستند. سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال۱۳۵۳ تاسیس گردیده و آخرین انتخابات آن در سال ۱۳۸۷ برگزار شده و همچنان اعتبار قانونی خود را داشته و توسط سازمان بین المللی کار (Ilo) به رسمیت شناخته شده و دولت ملزم و متعهد به پذیرش آن شده است.

انتخابات مستقل و آزاد مجمع نمایندگان کارگران که در سال ۱۳۹۷ برگزار شد , منطبق بر قانون و اعمال حق مسلم قانونی آن ها بوده است.

.با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی ایران,ماده۱۷۸ قانون کار ایران ,ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر,مواد۲۱-۲۵-۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی(درحکم قانون داخلی ایران),دیباچه سازمان بین المللی کار و مقاوله نامه های شماره۸۷و ۹۸ آن سازمان حق اجتماعات ,داشتن سندیکا و تشکل های آزاد کارگری پذیرفته شده و فعالیت آن ها قانونی می باشد.

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷

t.me/syndica_7tape/1198