آخرين اخبار رسيده به سازمان حقوق بشر اهواز حاكى است كه 24 كارگر بازداشت شده شهردارى منطقه 4 اهواز ، كه به علت اعتراض به عدم پرداخت 3 ماه حقوق معوقه شان، پس از آن كه دو شب را در بازداشتگاه به سر بردند با دستور دادگاه به زندان سپيدار اهواز انتقال داده شده اند.
بنا به گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، اين كارگران معترض پس از آن كه دو شب را در بازداشتگاه کلانتری 27 گلستان (خیابان سعدی ) گذراندند ، امروز چهارشنبه 15 ژوئيه ، به دستورقاضی دادگاه انقلاب اهواز (واقع در كوى کیانپارس ) با تمديد قرار بازداشت به زندان سپیدار اهواز انتقال داده شدند.
اسامي برخى از بازداشت شدگان بشرح زير است:
١_منصور طرفى٢_طاها عفراوى ٣_كاظم عفراوى٤_حسن حيادر٥_ حميد هويش مزرعة ٦_كاظم مزرعة٧_موسى سوارى٨_على احمدى فر٩_عدنان مجدم ١٠_ حسين منصورى١١_ ناصر دحيمى ١٢_على بچيه١٣_ جاسم پور احمدى ١٤_عبدالكريم ثعلبى١٥_ سيد عدنان موسوى ١٦_عبدالله سليمانى١٧_كاظم عفرى١٨_حسن مجدم١٩ _ جواد سوارى.
نيروى انتظامى روز دوشنبه اين كارگران را كه مقابل ساختمان شهرداری منطقه 4 اهواز تجمع كرده بودند با دستور سيد خلف موسوى شهردار اهواز و شكايت فكوريان شهردار منطقه 4 بازداشت كرده بود.
تعداد كلى این کارگران که تعداد آنها حدود 70 نفر است، از ابتدای سال جاری دستمزد دریافت نکرده‌اند و همین مسئله باعث برپایی تجمع اعتراضی بوده است.
سازمان حقوق بشر ضمن محكوم كردن اين بازداشت هاى خودسرانه وغيرقانونى وسركوب تجمع مسالت آميز اين كارگران به حقوق معوقه خود، خواستار آزادى فورى وبى قيد و شرط اين كارگران ستمديده و زحمتكش مى باشد.
سازمان حقوق بشر اهواز
16-6- 2016

جستجو