تظاهرات در اهواز

: به

شوراى حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ويژه سازمان ملل براى حقوق بشر در ايران آقاى احمد شهيد

سازمان عفو بين الملل

سازمان ديده بان حقوق بشر

سازمان هاى عربى مدافع حقوق بشر

سازمان هاى ايرانى مدافع حقوق بشر

كليه سازمان ها و فعالان بين المللى مدافع حقوق بشر

با نزدیک شدن هشتمین سالگرد انتفاضه مسالمت آميز ملت عرب اهواز به تاریخ 15 آوریل 2005 در اعتراض به سياستهاى پاکساژی نژادی و تغییر

دمگرافیک جمعیتی موج بازداشت شهروندان عرب اهوازی از دو ماه قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مقامات امنیتی جهت ایجاد ترس و رعب و جلوگیری ازهرگونه تظاهرات مسالمت آمیز به مناسبت بزرگداشت این قیام، اقدام به بازداشت گسترده جوانان و فعالان شهرها و روستاها در مناطق مختلف اقلیم اهواز و طبق آمار فعاان حقوق بشر اهوازی شمار بازداشت شدگان تا کنون به 161 نفرازفعالان شهرها و روستاهای مختلف اقلیم رسیده است . موج حملات ودستگیریها در این مناطق همچنان ادامه دارد و اسامی بازداشت شدگان به قرار ذیل می باشد

الف: نام دستگير شدگان روز جمعه ١/٣/٢٠١٣

1-عبدالرضا غبيشاوي 2-محمد كريمي 3- جاسم ناصري 4- قاسم سيمري از أهالي منطقه كوره شهر معشور 5-سميرخنافره 6-عبدالرضا عنافجه 7- رضا ساعدي 8-رمضان باوي 9-جابر ال كثير 10-عبدالرضا ثامري 11-محمد عبادي 12- عمار موسوي 13-عماد سلامات , از أهالي عبادان (آبادان)

ب:نام دستگير شدگان روز شنبه ٢/٣/٢٠١٣

14-علي صخراوي 15- هادي خضيري 16نجم مقدم 17-ابراهيم حاج مقدم از اهالي منطقه جراحي شهر معشور

ج:أسامي بازداشت شدگان روز يكشنبه ٣/٣/٢٠١٣

18-جاسم دريس 19- خلف جابري 20-كاظم حزباوي 21-ناصر فاضلي 22- ثامر مطوري از اهالي منطقه دورخوين شهر فلاحيه( شادگان)

د:بازداشت هاي مؤرخه ٣/٣/٢٠١٣ تا ٨/٣/٢٠١٣

23-اكرم بدوي 24-مهدي زهيري 25-ناصر حزباوي 26-فاخر حلفي از اهالي كوت عبدالله.

27-كاظم نواصري 28-اسعد نواصري 29-جمال نواصري 30-جلال بدوي 31-رحيم طرفي 32-ابراهيم زرقاني از اهالي كوت نواصر اهواز.33-خليل شعباني 34-ماهر خسرجي 35-جلال عموري 36-ضياء شريفي 37-هادي مزرعه از اهالي منطقه زرگان اهواز.

ه: أسامي بازداشت شدگان روز جمعه ٨/٣/٢٠١٣

38-كريم صالحي 39-عبدالرضا حزباوي 40-محمد باوي 41-جاسم عفراوي از اهالي كوي كوت النواصر اهواز .

ي:دستگير شدگان روز دوشنبه 11/3/2013

42-ناجي نواصري ٢٥ ساله 43-كريم هاشمي ٣٣ ساله 44-حيدر كعبي ( 26) ساله 45-عيسى ناصري ( 20) ساله 46- هادي سوداني (40 )ساله 47- رامي ناصري (18) از منطقه جنگيه اهواز 48- خلف هليجي (19)ساله 49-امين حيدري (35)ساله 50-كاظم حزباوي (18)ساله از اهالي منطقه "ابودبس" شهر اهواز.

ر:روز چهار شنبه ١٣/٣/٢٠١٣ بازداشت يك شهروند عرب اهل روستاى "بيت خشان" شهر شوش بنام 51- خلف فرزند ثامر

ز:اسامي دستگير شدگان مؤرخه ١٦/٣/٢٠١٣ روز شنبه

52-سيدهاشم فرزند حاج سيدنور (43)ساله 53- عامر فرزند رستم زغيبي (37) ساله 54-جمعه كعبي فرزند عبدالعالي

ط: دستگيرشدگان روز پنج شنبه 21/3/2013

55-ناجي ثامري 56-هادي ثامري 57-محمد ناصري 58- رضا ناصري 59-حسن زهيري از اهالي ملاشيه اهواز. 60-حبيب بدوي 61 مكي دورقي 62-جعفر دورقي 63-مهدي حزباوي 64-هادي ناصري 65-علي ناصري 66-كاظم هليجي 67-عارف هليجي 68-ناجي سواري 69-احمد عموري 70-اسماعيل حياوي 71-نوروز حياوي 72-رمضان ناصري 73-جليل ساعدي 74-هاشم عموري ,از اهالي منطقه "كوت عبدالله"اهواز.75-شهاب حياوي 76-ايوب عموري 77-سعيد سواري ,از اهالي "حصير آباد" شهر اهواز.78-ميثم زهيري 79-محمد شجيراوي 80-سلمان معاوي 81-صادق نواصري 82-مجيد سواري از اهالي منطقه جنگيه اهواز.83-ناصر عموري 84-علي حزباوي 85-مزيد زرقاني,از اهالي منطقه "قلعة چنعان" شهر اهواز.86-كريم باوي 87-حمزه حاج مقدم 88-امير ربيحاوي 89-سامي طرفي 90-فاخر جادري 91-هادي غرباوي 92-صباح محول 93-جهاد ناصري ,از اهالي شهر عبادان.

ظ: اسامي بازداشت شدگان مؤرخه 23/3/2013

94-كمال خنافره 95-نبيل هاشمي 96- شريف البوصبيح 97- جلال البوغبيش ,از اهالي شهر فلاحيه( شادگان) 98-حسن كعبي فرزند كريم 99- قاسم فرزند سند كعبي 100-علي كعبي 101- قيس فرزند صدام كعبي ,از روستاى "كعب بيت جوي" تابع شهر شوش.

ص: اسامي دستگير شدگان روز يكشنبه ٢٤/٣/٢٠١٣

102-ماهر شريفي 103-هادي شريفي 104-رحيم عبيات 105-ابراهيم موسوي 106-رمضان ساعدي ,از اهالي "سيدكريم"شهر اهواز 107-علي ناصري 108-عاصي بجاري 109-مسعود باوي 110-مجيد مسعودي 111- شجاع طرفي 112- جلال جلالي ,ساكن شهر اهواز كوي گلستان.

ض: بازداشت شدگان روز دوشنبه 25/3/2013

112-كاظم ثامري 113-غازي خضيري 114-حبيب تميمي 115-طاهر ربيحاوي 116-باقي مزرعه 117-مكي مجدم 118-عبدالواحد ناصري 119-فيصل غرابات 120-جاسم فاضلي 121-صمد محمدي 122-حافظ شعباني 123-يوسف ناصري, از ساكنان كوي مجاهد شهر اهواز.

س: دستگير شدگان روز سه شنبه ٢٦/٣/٢٠١٣

124-محمد صاكي 125-حيدر صاكي 126- محمدرضا صاكي 127-علي بني صالح, از اهالي شهر حويزه.128-هادي فرزند فرحان حيدري ٢٤ ساله ساكن گلدشت اهواز 129-عقيل حيدري فرزند حسون ٢٧ ساله 130-احمد فرزند فرحان حيدري٢٠ ساله 131-عدنان حيدري فرزند حسون ,از اهالي كوي پرديس اهواز. 132-كريم حميداوي 133-عماد عنافجه 134-حميد غانمي 135-هادي غانمي 136-موسى راشدي 137-عيسى كريمي 138-جمال ال كثير 139-صادق شريفي 140-امير خسرجي 141-جواد سوداني 142-فؤاد سميري,از ساكنان روستاى "طره بخاخ" شهر عبادان.

ش:بازداشت شدگان مؤرخه ٢٧/٣/٢٠١٣

از شهر حويزه 143-محمد عماره مرمضي ٣٥ ساله معلم در شهر حويزه 144- احمد حيدري فرزند عبد ٢١ ساله از كوي پرديس اهواز 145- حسين طرفي فرزند حسون ساكن كوي جمشيد آباد شهر آبادان 146- سعيد مزرعه فرزند كاظم ساكن منطقه " زويه" شهر اهواز 147- علي غبيشاوي از اهالي معشور

ت:دستگير شدگان روز پنج شنبه ٢٧/٣/٢٠١٣

147-ناجي غوابش فرزندحامي (30)ساله ساكن روستاى (مالكيه سفلى) شهر خفاجيه( سوسنگرد) شغل وي معلم در شهر حويزه 148-بهادر خالدي 149-كريم بريهي 150-ناجي سواري 151-سامي حميدي 152-عنيد عياشي 153-مصطفى بدوي 154- مهدي بدوي 155- قاسم ناصري 156- جاسم ناصري 157-عباس سواري 158-دهر سواري 159-عماد جابري 160-حامد حزباوي 161-علي فاضلي.

سازمان حقوق بشر اهواز یادآور می شود که شورای حقوق بشر ضمن تجدید تعهد خود نسبت به ترویج و حمایت ازحق آزادی در تجمعات مسالمت جویانه در اکتوبر2012 و به قطعنامه شماره 16/21 اعلام داشته که : کشورها با توجه به تعهدات خود نسبت به قوانین و قطعنامه های بین المللی حقوق بشر، متعهد به احترام و حمایت کامل از حقوق همه افراد در برگزاری تجمعات مسالمت جویانه می باشند. همچنین موظف به اتخاذ تدابیر لازم برای حصول اطمینان ازعدم وجود هرگونه محدودیت در انجام فعالیتهای آزادنه برای برگزاری و راه اندازی تجمعات مسالمت آمیز می باشند. از آنجایی که این بازداشتهای خودسرانه و برقراری جو امنیتی شدید و نقض فاحش حقوق شهروندان عرب این اقلیم مخالف تمامی مقررات و قوانین و کنوانسیونهای بین المللی و انسانی می باشد سازمان حقوق بشر اهواز ضمن محکوم کردن این بازداشتهای غیرقانونی، خواستار مداخله فوری جامعه بین المللی و تمامی سازمانهای حقوق بشر جهت حمایت این بازداشت شدگان از سوءرفتار و شکنجه های احتمالی از سوی رژیم و ایجاد فشار بیشتر بر مقامات ایرانی و مطالبه آنها جهت رعایت واحترام حقوق بازداشت شدگان با توجه به قوانین تصریح شده درسازمان بین الملل و حتی قوانین خود نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.و با توجه به کنوانسیون ژنو در مورد حقوق بازداشت شدگان و دیگر میثاق ها ومعاهدات بین المللی خواستار حصول اطمئنان از سلامتی بازداشت شدگان، آگاهی از محل بازداشت آنها، دادن اجازه ملاقات با خانواده هایشان و همچنین آزادی فوری و بدون قید وشرط آنها می باشد

سازمان حقوق بشر اهواز

3 آوریل 2013


جستجو