كشاورز

رييس نظام صنفي كشاورزان دشت آزادگان گفت: در سال زراعي جاري از سوي سازمان آب و برق ممنوعيت كشت اعلام شد، اما هرگز به اين موضوع اشاره نشد كه هزينههاي زندگي اين كشاورزان كه تنها از اين راه امرار معاش ميكنند، چگونه تأمين مي شود.

حسين مرمضي پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقهخوزستان، ضمن ابراز نگراني از شرايط موجود، عنوانكرد: كشاورزان اين شهرستان به فعاليتهاي كشاورزي خود علاقهمند هستند و آنچه ما را شديدا نگران ميكند تبعات بيكاري جوانان منطقه است كه متأسفانه نميتوان با وجود قاچاقچيان مواد مخدر و دامهاي گسترده شده در راه آنان آسودهخاطر بود.

وي افزود: ما به خوبي از تداوم خشكسالي در ديگر مناطق كشور آگاهيم اما آنچه كه ما خواهان آن هستيم اين است كه راهحلهاي به كار برده شده در استانهاي ديگر نيز در دشتآزادگان استفاده و اجرا شود.

رييس نظام صنفي كشاورزي دشتآزادگان ادامهداد: براي نمونه در استان اصفهان به كشاورزان خسارتديده از خشكسالي و اجراي طرح ممنوعيت كشت از سوي دولت غرامت قابل ملاحظهاي پرداخت شد كه البته جبران خسارت به همت نمايندگان و مسئولان آن استان صورت پذيرفت.

مرمضي پور تصريحكرد: ما در مرحله نخست از دولت و مسوولان استان و شهرستان خواستار تامين آب موردنياز كشاورزي منطقه هستيم و چنانچه قادر به اين كار نيستند، حداقل هزينه فصولي كه كشت انجام نميشود را به كشاورزان پرداخت كنند، در غير اين صورت طرح ممنوعيت كشت بيمعنا خواهد بود و كشاورزان منطقه اين طرح را نخواهند پذيرفت.

وي يادآور شد: خشكساليهاي اخير در استان ثابت كرد كه انتقال بيرويه آب كشاورزي از خوزستان به ديگر استانها نتيجه تصميمات اشتباه كارشناسان بوده كه اكنون گريبان كشاورزان خوزستان را گرفته و موجبات نابودي اين بخش را فراهم كرده است.

رييس نظام صنفي كشاورزي دشتآزادگان نرخ خريد تضميني گندم از سوي دولت را ناعادلانه و عدم حمايت دولت از اين بخش را غيرقابل انكار دانست و خاطرنشانكرد: با توجه به تورم و گرانيهاي اخير، تعيين بهاي كنوني گندم بهكلي انگيزه كشاورزان را از بين برده است. دولتمردان حمايت از توليدكننده داخلي را تنها شعار و بهكارگيري كلمات موزون دانستهاند و با توجه به نرخهاي كنوني گندم عملا كشاورزان آسيب ديدهاند.

وي در پايان از حمايت فرماندار و مدير جهاد كشاورزي در شوراي كشاورزي كه بر لزوم تأمين آب كشاورزي اين منطقه تأكيد داشتهاند، قدرداني كرد.


جستجو