اثر دو جلدی حاضر طی بیست و دو فصل متضمن شرح و بررسی تاریخ سیاسی منطقه خوزستان ایران است که در ان حوادث دوره افشاریه تا دوره معاصر (اغاز جنگ ایران و عراق) بازگو می شود

 


جستجو